ARTAN MALULİYET ORANI İÇİN YENİDEN BAŞVURU YAPMA VE TESPİTİ

ARTAN MALULİYET ORANI İÇİN YENİDEN BAŞVURU YAPMA VE TESPİTİ

Sigorta poliçelerinde bahsedilen maluliyet ifadesi  sigortalının, sigorta süresi devam ederken yaşadığı olumsuz durumlar sonucunda bedensel zarara uğraması ve beden bütünlüğünün geçici ya da kalıcı olarak bozulması durumu demektir.

Kişide geçerilen kaza sonrasında kaza ile ilintili olarak bedensel bir zararın kalması halinde ve beden bütünlüğünün geçici olarak bozulması halinde kişi bu durumdan kaynaklı olarak maddi ve manevi tazminat almaya hak kazanacaktır. Tazminatın tespiti içinse kazaya ilişkin olarak kusurun tespiti yapıldıktan sonra kazadan kaynaklı olarak kişide oluşan maluliyetin tespiti için Adli Tıp Kurumunda iliği Yönetmelik uyarınca Adli Tıp Raporu alınarak maluliyetin tespiti yapılır.

 Maluliyetin tespiti yapılıp gerekli tazminat belirlenip tazminat ödendikten sonra zararın artması durumunda ise yeniden tazminata hak kazanılır mı?

Yeniden tazminata hak kazanılacağını belirtmekle birlikte şartları mevcut bulunmaktadır. Öncelikle kişide gelişen bu zararın kaza ile arasında bir illiyet bağının bulunması gerekmektedir. Çünkü bazı hallerde kişinin bir kronik hastalığının bulunması, başka bir kaza geçirilmesi veya başka dış etmenler nedeniyle kişide zararların oluşması ya da var olan zararları tetiklemesi de muhtemeldir bu nedenle gelişen zarar için yeniden başvuru yapmayı düşündüğümüz takdirde bu zararın kaza ile illiyet bağı bulunduğunu gösteren yeni bir Adli Tıp Raporu alınması gerekecektir.

Ayrıca bir diğer şart ise 8 yıllık zamanaşımı süresidir. Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında zamanaşımı süresi kaza tarihinden itibaren 8 yıldır, gelişen zarar da yine kaza tarihinden itibaren 8 yıl sonrasında zamanaşımına uğrayacaktır.

Bu şartların bulunması halinde kişinin artan maluliyet oranı için yeniden başvuru yapılarak daha önceki maluliyeti ve güncel maluliyeti arasındaki oran farkı hesaplanarak bu farka göre yeniden tazminat almaya hak kazanılacaktır. Bu durum;

YARGITAY 4. HD, E. 2021/3540 K. 2021/3261 T. 17/06/2021 SAYILI KARARINDA:

“Artan maluliyet oranı sebebiyle yeniden tazminat talep edilmesi halinde, hakem heyetince, güncel maluliyet oranının tespiti ve ilk başvurudaki maluliyet oranının arasındaki farkın değerlendirilmesi, maluliyet oranındaki artışın nedenlerinin belirlenmesi, davacıdaki maluliyet oranındaki artışın ortaya çıkma sebepleri gözetilerek davacının da bu maluliyet oranının artmasında veya artmasının önlenmesinde üzerine düşen yükümlülük olup olmadığının, maluliyet artışında davacıya da izafe edilecek bir kusur bulunup bulunmadığının arştırılması gereklidir. Bu kapsamda, uzmanlık gerektiren anılan hususların değerlendirilmesi için davacının tüm tedavi belgelerinin dosya kapsamına kazandırılarak, konusunda uzman doktor bilirkişilerden rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.”

Şeklinde belirtilerek açıklanmıştır.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

Trafik kazası sonucu bedensel zarar ve adli tıp raporu ile maluliyet değerlendirmesi.
Artan maluliyet oranı için Yargıtay kararı ile tazminat davası sürecinin görsel açıklaması.
Hemen Arayın