DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA PAYLARIN DAĞILIMI NEYE GÖRE YAPILIR?

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA PAYLARIN DAĞILIMI NEYE GÖRE YAPILIR?

Destekten yoksun kalma tazminatından kimlerin yararlanabileceği daha önceki makalelerimizde de açıklanmış olmakla birlikte; Destekten yoksun kalma tazminatı 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 45/11. Maddesinde düzenlenmiş olup, “Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir” şeklinde hükme bağlanmıştır.Bu maddede, haksız fiilin doğrudan doğruya muhatabı olmayan, ancak bu haksız fiil nedeniyle ortaya çıkan ölüm olayından zarar gören ya da ileride zarar görmesi güçlü olasılık İçinde bulunan kimselere tazminat hakkı tanınmıştır.

Yasa metninden de anlaşıldığı üzere; destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan yardımdır. Bu tazminatın amacı, ölüm olayı olmasaydı ötenin yardımda bulunduğu kimselere yardımda bulunmaya devam edeceğinin düşünülmesi ve ölüm olayının bu süreci kesmesi sonucu destekten yararlanan kimselerin uğradıkları zararın peşin ve toptan şekilde tazmin edilmesi, bu kimselerin ölüm olayından önceki durumlarına kavuşturulmasıdır. Eş söyleyişle amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır.

Şu hale göre; “destek” sayılabilmek için, yardımın eylemli olması ve ölümden sonra da düzenli bir biçimde devam edeceğinin anlaşılması yeterlidir. Destek kavramının dayanağı hukuksal bir ilişki değil eylemli bir durum olduğundan, akrabalığa ve yasanın nafaka ile miras ilişkisi hakkındaki hükümlerine dayanmaz.

Destekten yoksun kalanların destek paylarını belirlerken desteğin gelirinin bir kısmını kendisine bir kısmını da eş, çocukları ile ana ve babasına ayıracağı varsayılmalıdır. Bunun dışında destekten yoksun kalanlardan bir kısmının davacı olup diğer kısmının davacı olmadığı durumda talepte bulunmayan destek görenlerin paylarının da hesaplamada göz önünde tutulması gerekmektedir.
Bu durumda toplam destekten yoksun kalan kişi sayısı tespit edilerek buna göre tazminat hesaplaması yapılıp her ne kadar diğer destekten yoksun kalan kişiler dava yoluna gidilmemişse de onların hakkı saklı tutularak ona göre hesap yapılması gerekmektedir.

YARGITAY 17. HD., 2021/24901E., 2022/6048 K., 28.03.2022 TARİHLİ KARARINDA:

Dava, trafik kazası sonucu destekten yoksun kalma nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı davasına ilişkindir.
Destek sürücü Metin Torbalı’nın tek taraflı kazada vefatı nedeniyle…Asliye Ticaret Mahkemesinin E:2016/5218 sayılı dosyasında desteğin anne ve babası tarafından destekten yoksun kalma tazminatı talepli dava açılmıştır. Açılan davada, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda desteğin davacı anne ve babası ile birlikte dava dışı eş ve 3 çocuğuna da desteğin muhtemel gelirinden alacakları paylar ayrılarak ve poliçe limiti olan 268.000,00 TL dahilinde garameten paylaştırma yapılarak davacı anne ve babanın alacağı destekten yoksun kalma tazminatı tutarları belirlenmiştir.
Somut olayda, Hakem Heyetince hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise davacı eş ve 3 çocuk yanında dava dışı desteğin anne ve babasına desteğin muhtemel gelirinden pay ayrılarak davacı eş ve 3 çocuğun alacağı destekten yoksun kalma tazminatı tutarlarının belirlenmesi gerekirken dava dışı anne ve babanın destek payları hesaplanmamış, davacı eş ve 3 çocuğun alabileceği tazminat tutarı toplam 516.770,00 TL olarak belirtilmiş, poliçe limiti olan 268.000,00 dahilinde davacı eş ve 3 çocuk için garameten paylaştırılarak yapılan hesaplama ve ıslah doğrultusunda karar verilmiştir.
Destekten yoksun kalanların destek paylarını belirlerken desteğin gelirinin bir kısmını kendisine bir kısmını da eş, çocukları ile ana ve babasına ayıracağı varsayılmalıdır. Bunun dışında destekten yoksun kalanlardan bir kısmının davacı olup diğer kısmının davacı olmadığı durumda talepte bulunmayan destek görenlerin paylarının da hesaplamada göz önünde tutulması gerekmektedir.
Dairemizce benimsenen pay esasına göre somut olayda desteğe 2 pay, eşe 2 pay, 3 çocuk ile anne ve babaya 1’er pay verilmek suretiyle destek, eş, 3 çocuk, anne ve babaya toplam 9 pay üzerinden desteğin geliri dağıtılacaktır. Bu durumda bir payın gelirin tamamına oranı 100/9=%11,1 olacaktır. Daha sonra anne ve babadan yaşam tablosuna göre hangisi destekten çıkacaksa kalan kişilere diğerinin payının ilave edilerek destek tazminatlarının varsayımsal hesabının yapılması gerekeceği, Dairemizin yerleşik uygulaması gereğidir.
Bu nedenle; mahkemece, Yargıtay uygulamaları da gözetilmek suretiyle, bilirkişiden desteğin muhtemel gelirinden dava dışı anne ve babasına da pay ayıracağı hususunda ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması isabetli görülmemiştir.”
Şeklinde karar verilmiştir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA PAYLARIN DAĞILIMI NEYE GÖRE YAPILIR? ANKARA TAZMİNAT AVUKATI AVUKAT SELİM ÜNAL
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA PAYLARIN DAĞILIMI NEYE GÖRE YAPILIR? ANKARA TAZMİNAT AVUKATI AVUKAT SELİM ÜNAL
Hemen Arayın