Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Sorumluluklar, Sigortanın Rolü

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN KİMLER SORUMLUDUR, ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU VAR MIDIR?

Trafik kazasında birden çok kişinin sorumluluğu söz konusu olabilir; işletici, sürücü, sigortacı, yaya gibi. Karayolları Trafik Kanununun 88.maddesinde aynı zarardan sorumlu olan kişilerin müteselsilen sorumlu olacakları kabul edilmiştir. Müteselsil sorumlulukta BK.m.142 uyarınca zarar görenin dilediği borçluya başvurma hakkı vardır; dilerse sorumlulardan birine, dilerse hepsine veya bir kısmına karşı dava açabilir. Müteselsil sorumlulukta kural olarak borçlulardan herbiri borcun tamamından sorumludur.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 88.maddesine göre, birden çok sorumlu varsa (işleten, sürücü, sigortacı) aynı zarardan ortaklaşa ve zincirleme sorumlu olup, BK.142. madde uyarınca, zarar görenin, dilediği borçluya başvurup zararın tamamını isteme hakkı vardır.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Trafik kazasında birden çok kişinin sorumluluğu söz konusu olabilir; işletici, sürücü, sigortacı, yaya gibi. Karayolları Trafik Kanunu’nun 88. maddesinde aynı zarardan sorumlu olan kişilerin müteselsilen sorumlu olacakları kabul edilmiştir. 

Karayolları Trafik Kanununun 3. maddesinde;“Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehini gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.”

Buna göre;

  • araç sahibi,
  • mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen kişi
  • veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehini gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişi
  • aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu kanıtlanan kişi, İşleten sayılmaktadır.

Buna göre meydana gelen kaza sonucunda aracın kaza tarihindeki ZMMS Trafik Sigortacısı başta teminat limitleri dahilinde sorumlu olmak üzere onunla birlikte aracın işleteni yani yukarıda açıklandığı üzere aracın sürücüsü ve araç ruhsat sahibi de meydana gelen zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Destekten yoksun kaln kişi dilerse sadece bu sorumlulardan birine karşı dilerse birkaçına veya hepsine karşı bu hakkını kullanarak dava açabilecektir. Yukarıda da bahsedildiği gibi sigorta şirketi ancak kaza tarihindeki sigorta poliçe teminat limitleri dahilinde sorumlu tutulacak fazlası için bir talep hakkı mevcutsa diğer sorumlulara karşı ileri sürülebilecektir.

YARGITAY 17. HD., 2021/24901E., 2022/6048 K., 28.03.2022 TARİHLİ KARARINDA:

Dava, trafik kazasından kaynaklı vefat nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Mahkemece hükmüne uyulan Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 11/03/2019 tarih, 2016/7305 Esas ve 2019/2717 Karar sayılı ilamı ile; mahkemece, davalıların kusuru oranında bir ayrıma gidilmeksizin tespit edilen zararın tümünden davalıların müştereken ve müteselsilen sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi ve davacı …’nin destekten yoksun kalma zararından mahkemece varsayıma dayalı, nikahsız eş olması nedeniyle %10 oranında hakkaniyet indirimi yapılmasının doğru görülmediğine değinilmiştir.
Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda; – Davacılar … ve … tarafından davalılar … Sigorta A.Ş. ve … Çimento A.Ş. aleyhine açılan destekten yoksun kalma ve itirazın iptali davalarının ayrı ayrı reddine, davacı … Kaldıran tarafından açılan destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin davanın kısmen kabulü kısmen reddi ile; 103.270,13TL tutarında maddi tazminatın 20/10/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, Davacı … tarafından, açılan destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin davanın kısmen kabulü kısmen reddi ile; 88,72 TL tutarında maddi tazminatın 20/10/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, – Davacılar
Şaziye Kaldıran ve … tarafından davalı … Sigorta A.Ş. Aleyhine açılan itirazın iptali davasının kabulü ile; Malkara İcra Müdürlüğü’nün 2007/535 sayılı takip dosyası kapsamında davalı tarafça yapılan itirazın iptaline, takibin kaldığı yerden devamına, Alacağın likit olmadığı dikkate alınarak, davalı aleyhine inkar tazminatına hükmedilmesine yer olmadığına, karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içeriğine, bozmaya uygun karar verilmiş olmasına, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin inceleme yapılmasının mümkün olmamasına göre; davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Mahkemece uyulmasına karar verilen bozma ilamında; davalıların kusuru oranında bir ayrıma gidilmeksizin tespit edilen zararın tümünden davalıların müştereken ve müteselsilen sorumluluğuna karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. “
şeklinde karar verilmiştir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

ankara trafik kaza avukatı selim ünal destekten yoksun kalma tazminatı sigorta şirketi sorumlu mu
ankara trafik kaza avukatı selim ünal destekten yoksun kalma tazminatı sigorta şirketi sorumlu mu
Hemen Arayın