DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ KUSUR ORANINA GÖRE HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ KUSUR ORANINA GÖRE HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Bir insanın ölümü hukukî anlamda bir zarar olmamakla beraber, bu yüzden yine de bazı zararlar meydana gelmiş olabilir. İşte BK’nın 45/II.maddesinin (6098 sayılı TBK m.53) öngörmüş olduğu hal, ölüm sonucu vukua gelen bir kısım zararların tazminini hükme bağlamaktadır. Bu hükme göre, ölenin yardımından faydalananlar, bu yüzden yoksun kaldıkları faydayı, tazminat olarak, sorumludan isteyebilirler. Buna “destekten yoksun (muinden mahrum) kalma tazminatı” denir.

Yasa metninden de anlaşılacağı gibi destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir. Yani haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse BK’nin 45/II. maddesine dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir.

Davalı destekten yoksun kalmadan ileri gelen somut zararı gidermek zorundadır. Bu nedenle tazminat hesabından önce zarar tutarını belirlemek gerekir. Bunan yanında amaç zarar görenin malvarlığındaki eksilmeyi giderme olduğuna göre, ölüm nedeniyle desteğini yitirenin elde ettiği çıkarlar varsa, bunların da zarar tutarından indirilmesi gerekir.
Aksi halde zarar görenin malvarlığında olaydan önceki duruma göre bir artış meydana gelmiş olur. Buradaki amaç zarar görenin malvarlığını zenginleştirmek değil, desteğini yitiren kişiye ölümden önceki yaşam düzeyini sürdürebilme olanağı tanımaktır.

Bu bakımdan tazminat miktarının doğru belirlenmesi için zarar tutarını ve tazminat miktarını saptamada zarara ilişkin indirim nedenleri ile tazminata ilişkin indirim nedenlerinin uygulanmasında tazminat ilkelerince belirlenmiş sıralamaya uyulması gerekli olup, aksi halde tazminat miktarının yanlış belirlenmesi sonucu ortaya çıkabilecektir. Buna göre kural olarak önce gerçek zararı saptamak gerekli olduğu için zararla ilgili indirim sebepleri öncelikle ve tazminatla ilgili indirim sebepleri ise sonra uygulanmalıdır.

Nihai tazminatın belirlenmesi için öncelikle davalı tarafın toplam zararı ile davacının destek oranı çarpılmalı, daha sonra kusur oranına isabet eden destek zararı belirlenmeli, belirlenen bu meblağ ile , son olarak davadan önce veya dava sırasında ödenen bir tutar varsa güncellenmiş miktarının düşülmesi sonucu tazminatın belirlenmesi gerekir.

 

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI KUSUR ORANI ? ANKARA AVUKAT TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI KUSUR ORANI ? ANKARA AVUKAT TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL
Hemen Arayın