EV HANIMLARININ GÜÇ KAYBI TAZMİNATI İSTEME HAKKI

EV HANIMLARININ GÜÇ KAYBI TAZMİNATI İSTEME HAKKI

Sorumluluk hukuku kapsamında bir haksız fiil sonucu zarar gören kişinin zararının tazmin edilmesi gerekmektedir. Meydana gelen bir kaza sonucunda zarar gören ister çalışıyor olsun ister çalışmıyor olsun bir zarar gördüğü açıktır. Bu zararın bu bağlamda tazmin edilmesi gerekmektedir.

Kişide bir kazadan ötürü maluliyet oluştuğu takdirde bu zararın karşılanması gerekir. Kişi çalışmıyor olsa dahi günlük hayatında yapacağı işlerde güç kaybı nedeniyle yaşıtlarına oranla daha fazla efor sarf edecek, daha çok zorlanacaktır. Bu sebeple kişi çalışmıyor olsa veya emekli olsa dahi bu zararın tazmin edilmesi gerekecektir, dolayısıyla güç kaybı tazminatına hak kazanacaktır.

Ev hanımları ise her ne kadar evde belirli işleri yapıyor olsalar da hukuki açıdan çalışmıyor kabul edilirler. Ancak malul kalmaları durumunda  günlük olarak evdeki sorumluluklarını yapmak açısından maluliyet dolayısıyla bu işleri  yaparken daha fazla efor harcayacakları açıktır.

Bu sebeple ev hanımı olan bir kişinin malul kalması halinde tazminat hesaplaması asgari ücret üzerinden yapılmalıdır. Ayrıca bu hesaplama yapılırken bir çalışmanın karşılığı değil ekonomik bir değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığı olduğu gözetilerek ücretle fiilen çalışanlara uygulanmak için getirilen asgari geçim indiriminin, ücretli bir çalışmanın söz konusu olmadığı ev hanımları için uygulanmaması gerekecektir. Bu durum;

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2019/309 E. , 2020/3690 K. SAYILI KARARINDA:

Kabule göre, dava dışı yaralanan …’in ceza dosyasındaki ifade tutanaklarına göre ev hanımı olduğu anlaşılmıştır. Mahkemece, hükme esas alınan aktüer raporunda dava dışı yaralanan …’in ev hanımı olduğu ve asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceği kabul edilerek hesaplama yapılması yerindedir. Ancak anılan raporda aktif dönemde ücretin netleştirilmesi sırasında asgari geçim indiriminin dikkate alınması hatalı olmuştur. Dava dışı yaralanan …’in zararının hesaplanması sırasında esas alınan asgari ücret, bir çalışmanın karşılığı değil ekonomik bir değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığıdır. Hal böyle olunca da ücretle fiilen çalışanlara uygulanmak için getirilen asgari geçim indiriminin, ücretli bir çalışmanın söz konusu olmadığı ev hanımı olan dava dışı yaralanan …’in uğranılan zararın hesaplanması sırasında dikkate alınamayacağı açıktır.
0 halde mahkemece, daha önce rapor düzenleyen bilirkişiden, yukarıda ifade olunan hesaplamaya göre AGİ dâhil edilmemiş net asgari ücret üzerinden aktif dönem için (pasif dönem AGÎ’siz hesaplandığından) hesaplama yapılması konusunda ek rapor alınıp oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, hatalı hesaplamaları içeren bilirkişi raporuna göre, yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.”

Şeklinde durumu açıklamıştır.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

EV HANIMLARININ GÜÇ KAYBI TAZMİNATI İSTEME HAKKI AVUKAT SELİM ÜNAL TAZMİNAT AVUKATI
EV HANIMLARININ GÜÇ KAYBI TAZMİNATI İSTEME HAKKI AVUKAT SELİM ÜNAL TAZMİNAT AVUKATI
Hemen Arayın