Geçici Bakıcı Gideri Tazminatı

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI KIZ ÇOCUKLARINDA KAÇ YAŞINA KADAR HESAPLANIR?

Kaza geçiren mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren sürekli maluliyet raporu alana kadar ihtiyaç duyduğu bakım giderinin karşılanmasını ifade eden tazminat türüdür.

Bu tazminatı alabilmek için özel bakıcı tutmaya gerek yoktur. Bakım kazazedenin yakınları tarafından da yapılmış olabilir.

Kanun sistematiği içerisinde bakıldığında, Türk Borçlar Kanunu’nun 54.maddesinde tazmin edilmesi gereken bedensel zararlardan söz edilmiştir. İlgili maddeye göre bedensel zararlar,

  • Tedavi giderleri.
  • Kazanç kaybı.
  • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
  • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar

olarak belirtilmiştir. Kanun maddesinde her ne kadar bedensel zararlar ifadesi yer alsa da burada kastedilen, kişinin beden bütünlüğünün ihlali sonucunda meydana gelen malvarlığı zararlarıdır[2]. Geçici bakıcı gideri tazminatı da bu bağlamda bakıldığında kişinin kaza sonrasında geçici bir süreliğine üçüncü bir kişinin bakımına muhtaç kalması durumunu ifade eder. Yukarıda da belirtildiği üzere bu tazminata hak kazanabilmek için illa bakıcı tutulması şart değildir. Önemli olan burada kişin üçüncü bir kişinin bakıma muhtaç olduğunun ilgi sağlık raporu ile tespitinin yapılmasıdır.

Geçici bakıcı gideri tazminatı tedavi giderleri kapsamında kabul edilmektedir. Her ne kadar bu giderlerden SGK’nın sorumlu olduğu düşünülse da tedavi giderleri klozu kapsamında olduğundan bu giderlerden sigorta şirketleri ve günce hesabının da sorumlu olacağı Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarınca da sabittir. Örneğin;

YARGITAY 4. HD, 2021/15255 E. , 2022/7709 K., 21/04/2022 T. SAYILI KARARINDA:

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı gereği, … Genel Şartları’nın A.5-c maddesine göre bakıcı giderlerinin sürekli sakatlık teminatı kapsamında kabul edilmesinin mümkün olmadığı; sürekli bakıcı gideri zararının, AYM iptal kararı da dikkate alınarak Dairemizin önceki yerleşik uygulamaları gereği, tedavi giderleri teminatında yer aldığı hususları hep birlikte ele alındığında, İtiraz Hakem Heyeti tarafından yapılan değerlendirmenin doğru olmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan hukuki ve maddi vakıalar karşısında; talebin geçici bakıcı giderine yönelik olduğu ve davaya konu edilen geçici bakıcı gideri zararının, poliçedeki tedavi giderleri teminatından karşılanması gerektiği dikkate alınmak suretiyle davacının kaza tarihinden sürekli sakatlık raporu alana kadar geçecek süredeki geçici bakıcı gideri talebi yönünden karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı biçimde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”  

Şeklinde karar vererek durumu açıklar niteliktedir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

bir yaşlı bir bakıcı, ev ortamında, bir masada finansal grafikler ve bilgisayar ile çalışırken.
Üç yaşlı insan, açık hava kafede otururken fotoğraflara bakıyor.
Hemen Arayın