HATIR TAŞIMASI İNDİRİMİ NEDİR? DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA UYGULNIR MI?

HATIR TAŞIMASI İNDİRİMİ NEDİR? DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA UYGULNIR MI?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, işleten ve teşebbüs sahibinin sorumluluğu, aracın işletilmesinden doğmuşsa, kusursuz sorumluluktur. Kusursuz sorumluluğun türü ise tehlike sorumluluğudur. Bu sorumluluk türünde sorumluluk şartları, sorumlu aleyhine ağırlaştırılmıştır. Sorumluluğun temeli işletme tehlikesi ve türü ise tehlike esasına dayalı işletme sorumluluğudur. Tehlike sorumluluğuna göre, sorumlu olanın, kusursuz olduğunu veya gerekli dikkat ve özeni gösterdiğini ispat ederek sorumluluktan kurtulması mümkün değildir. Sorumluluğu gerektiren her durumda, tehlike esasının uygulanması, hakkaniyetle bağdaşmayacağından kanun koyucu tarafından bazı sorumluluk hallerinde farklı esaslar benimsenmiştir. Sorumluluğun genel hükümlere tabi olduğu hallerde, sorumluluğun varlığı kusura bağlıdır. Kusursuz olduğunu ispat eden işleten ve teşebbüs sahibi, sorumluluktan kurtulabilir. İşleten ve teşebbüs sahibinin sorumluluğu söz konusu olsa dahi, haksız fiile ilişkin indirim sebeplerinin varlığı halinde, hükmedilecek tazminattan indirim yapılabilmesi de mümkündür.

Hatır taşımacılığının tanımı, doğrudan kanunda yapılmamıştır. KTK md 87/f.1 gereğince, yaralanan ve ölen kişinin hatır için karşılıksız taşınması veya motorlu aracın yaralanan ve ölen kişiye hatır için karşılıksız verilmiş olması durumunda, işletenin ve teşebbüs sahibinin sorumluluğunun, genel hükümlere tabi olacağı düzenlenmiştir. Yasal düzenlemede, kanun koyucu, haksız fiil hükümlerine yollama yapmamış, genel hükümlere yollama yapmıştır. Oysa ki, KTK md 90’ da maddi ve manevi zararların KTK ve genel şartlar çerçevesinde belirleneceği, hüküm bulunmaması hâlinde doğrudan haksız fiillere ilişkin hükümlerin uygulanacağı düzenlemiştir.

Hatır taşımacılığından söz edilebilmesi için, maddi veya manevi bir karşılık söz konusu olmaksızın, motorlu araçla kişi ya da kişilerin bir yerden bir yere taşınması gerekmektedir. Hatır için araç verme, motorlu aracın, maddi ve manevi karşılık aranmaksızın, bir kişiye ya da kişilere kullanılması için verilmesidir. Hatır için araç kullandırma ise, kullanılan aracın işleten veya teşebbüs sahibinin talebi doğrultusunda, hiçbir menfaat aranmaksızın bir başkası tarafından kullanılmasını ifade eder. Taşımanın veya kullandırmanın karşılıksız olmasından anlaşılması gereken, maddi veya manevi bir karşılığın olmamasıdır. Destekten yoksun kalma tazminatı da bu kapsamda olmakla birlikte  trafik kazası sonucu meydana gelen kazadan kaynaklı olarak talep edilen destekten yoksun kalma tazminatlarında bu durum söz konusu olacaktır. Ayrıca kanunda açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte  genel olarak Yargıtay içtihatlarında hatır taşıması indirimi %20 olarak uygulanmaktadır.

YARGITAY 17. HD., 2013/11459 E., 2013/12767 K., 24.09.2013 TARİHLİ KARARINDA:

Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda ve zarar görenin müterafik kusurunun tespiti halinde BK.nun 43 ve 44.maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır. Hatır taşımacılığında yalnız yolcunun yararı söz konusu olduğu ve araç sahibi ivazsız bir şekilde hareket ettiği cihetle zararın bir bölümünün zarar görenin üzerinde bırakılması gerekir. Mahkemece, hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından, hatır taşıması nedeni ile % 10 oranında indirim yapılmış ise de somut olayda, desteğin, davalının trafik sigortacısı bulunduğu araçta bir menfaat karşılığı taşınmadığı, akrabalık bağının bulunmadığı hususları göz önüne alındığında yapılan %10 hatır taşıması indirimi az bulunmakla yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

HATIR TAŞIMASI İNDİRİMİ NEDİR? DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA UYGULNIR MI? DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI AVUKATI AVUKAT SELİM ÜNAL
HATIR TAŞIMASI İNDİRİMİ NEDİR? DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA UYGULNIR MI? DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI AVUKATI AVUKAT SELİM ÜNAL
Hemen Arayın