TRAFİK KAZASI NEDİR? KAZANIN TRAFİK KAZASI OLABİLMESİ İÇİN KARAYOLLARINDA MI GERÇEKLEŞMESİ GEREKİR?

TRAFİK KAZASI NEDİR? KAZANIN TRAFİK KAZASI OLABİLMESİ İÇİN
KARAYOLLARINDA MI GERÇEKLEŞMESİ GEREKİR?

Karayolları Trafik Kanununda, trafik kazası “Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır.” şeklinde tanımlanmıştır. Trafik kazaları genellikle hiç beklenmedik bir şekilde meydana gelen, can ve mal kaybına yol açan olaylar olarak görülmektedir. Trafik kazası ile ilgili yapılan diğer tanımda ise nerede, ne zaman ve nasıl meydana geleceği önceden bilinmeyen ve çeşitli kayıplara neden olan olaylar trafik kazası olarak ifade edilmektedir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 2. maddesinde  ise bu kanunun, karayollarında uygulanacağı belirtildikten sonra, bu kural genişletilerek aynı maddenin (a) ve (b) fıkralarındaki durumlarda da kanunun uygulanabileceği öngörülmüş; karayolu tanımına girmediği halde genel trafiğin kullanımına açık olan yerler “karayolu gibi” kabul edilmiştir.

 Bu bağlamda, karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile, erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da, bu kanun hükümlerinin uygulanacağı; bu haliyle, toplu trafiğin bulunduğu yerler ile karayoluyla bağlantısı olan yerlerin de bu kapsama alındığı belirtilmiştir.

Yukarıda verilen kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere trafik kazası sadece trafiğe açık olan karayollarında değil  belirtilen alanlarda yapıldığı kaza yapıldığında tarfik kazası olarak kabul edilmiştir bu durum yerleşik içtihatlarda da açıkça görülmektedir. Örneğin:

YARGITAY 4. HD., E. 2021/14787 K. 2021/1983 T. 31.5.2021 SAYILI KARARINDA:

“Somut olayda; davalı … şirketine zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalı vinçli açık kasa kamyonun, tarla içindeki direklerin yerlerinin değiştirilmesi amacıyla çalışma yaptığı esnada (vinç kısmına bağlanan direğin kaldırıldığı anda) direğin dönmesi ve direği tutmakta olan davacılar desteği İsmail’in havalanıp yere düşmesi ile vefat ettiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Kolluk güçleri tarafından düzenlenen olay yeri tutanağı ile bu durum tespit edildiği gibi, desteğin tarlasındaki elektrik direklerinin yakınına okul yapılması nedeniyle anılan çalışmanın yapıldığı da tespit edilmiştir. Kolluk güçleri tarafından çizilen 12.11.2014 tarihli olay yeri krokisinde ise, sigortalı aracın çalışma yaptığı tarlaya çok yakın mesafede köy okulu yapıldığı; olayın gerçekleştiği tarlanın hemen bitişiğinde Kovanlı Mahallesi merkezine giden yolun bulunduğu işaretlemeleri yapılmıştır. Tüm bu hususlar, davaya konu olayın gerçekleştiği yerin karayoluna bağlantısı olduğunu gösterdiğinden, İtiraz Hakem Heyeti’nin olayın karayolunda gerçekleşmiş trafik kazası olmadığına ilişkin gerekçesi yerinde olmamıştır.

Diğer yandan; davalıya sigortalı aracın “özel amaçlı vinçli açık sac kasalı kamyon” olduğu ruhsatında kayıtlı olup, aracın kullanım amacına ve vasfına uygun biçimdeki kullanımı sırasında davaya konu olay gerçekleştiğinden, aracın işletilmesi halinin de somut olayda gerçekleştiği kabul edilmelidir.

Açıklanan hukuki ve maddi vakıalar karşısında; Karayolları Trafik Kanunu’nun uygulanması için kazanın mutlaka karayolunda meydana gelmesi gerekmeyip karayolu ile bağlantısı olan bir alanda meydana gelmesi de yeterli kabul edildiği (HGK’nın 28.09.2011 tarihli 2011/17-499 Esas 2011/557 Karar sayılı ilamı da bu yönde) ve davaya konu trafik kazasının meydana geldiği yerin (tarlanın) karayolu ile bağlantısı bulunduğundan, zararın

ZMSS teminatı kapsamında olduğu gözetilmek suretiyle, taraf delilleri toplanıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”

Şeklinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

TRAFİK KAZASI NEDİR? KAZANIN TRAFİK KAZASI OLABİLMESİ İÇİN KARAYOLLARINDA MI GERÇEKLEŞMESİ GEREKİR?
TRAFİK KAZASI NEDİR? KAZANIN TRAFİK KAZASI OLABİLMESİ İÇİN KARAYOLLARINDA MI GERÇEKLEŞMESİ GEREKİR?
Hemen Arayın