TRAFİK KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN YARALANMALARA İLİŞKİN TEDAVİ GİDERLERİ NASIL İSPATLANMALIDIR?

TRAFİK KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN YARALANMALARA İLİŞKİN TEDAVİ GİDERLERİ NASIL İSPATLANMALIDIR?

Trafik kazası sonucu yaralanan bir kişinin, olay sırasında ya da sonrasında sağlık kaygısından başka bir düşüncesinin olması beklenemez. Dolayısıyla canı ile ilgili kaygı duyan bir kimseden ve yakınlarından da o esnada tedavi için yapılan masraflara ilişkin fatura yahut belge toplamaları beklenemez.

Trafik kazasının meydana gelmesinden hemen sonra yaralanan kişinin olay yerinden alınarak ambulansla veya taksi ile hastaneye getirilmesi esnasında ulaşım masrafı, ilk yardım, ilaç, serum, kan, iğne, tahlil, röntgen gibi işlemlere ilişkin masraflar olayın hemen sonrasında yapılan masraflar olduğu için yaralanan kişi yahut yakınları korkulu ve üzüntülü bir haldeyken bu masraflara ilişkin belgeleri toplayamamakta, söz konusu harcamaları belgelemeye fırsat bulamamaktadır. Zaten bu durum, meydan gelen kazanın yarattığı olumsuz düşüncelerin etkisiyle gerek yaralanan kişiden gerekse yakınlarından beklenemeyecek bir durumdur.

Peki elimizde trafik kazası neticesinde meydana gelen yaralanmalara ilişkin tedavi giderlerine ilişkin herhangi bir belge olmasa da söz konusu giderler ilgili sorumlulardan talep edilebilir mi?

Öncelikle, Yargıtay tarafından tedavi giderlerinin değerlendirilmesine ilişkin ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz.

  1. Tedavi giderlerinin belgeye bağlanması koşul değildir. Tedavi giderleri her biçimde, her yola başvurularak kanıtlanabilir. Tedavi giderleri tarifelerle sınırlı değildir.
  2. Özel hastanelere ödenen tedavi giderleri, resmi tarifelerle sınırlanamaz.
  3. İlerde yapılacak tedavi giderlerinin hesaplatılıp hüküm altına alınması istenebilir.
  4. Hakim, TBK’nın ilgili maddeleri uyarınca zararın kapsamını doğrudan araştırmakla yükümlüdür.
  5. Hiçbir belge sunulmasa bile hakim, görevlendireceği uzman bilirkişilere tedavi ve tüm iyileşme giderlerini hesaplatmakla ve hüküm altına almakla yükümlüdür.

Nitekim Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 02.03.2011 tarihli, 2010/3285 E.-2011/2160 K. sayılı kararında “Yaralanma sebebiyle tedavi gideri yapılması, yaşamın olağan akışına uygun olup, tüm giderlerin belgelenmesi beklenemez. Yaralanmanın gerektirdiği belgelendirilemeyen tedavi giderleri yönünden bilirkişi incelemesi yapılarak, bu zararın kapsamı belirlenmeli, bu yöntemle zarar tutarının belirlenememesi durumunda ise Borçlar Yasası’nın 42. maddesi (TBK 50. maddesi) gereğince takdir edilecek uygun tutarda belgelendirilemeyen tedavi gideri olarak kabul edilmelidir.” şeklinde bu hususu ifade etmiştir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 22.04.2004 tarihli, 2003/15748 E.-2004/5325 K. sayılı kararında

“Davacı, trafik kazasında yaralanması nedeniyle hastane, ilaç, yol gideri ve benzeri harcamalar yaptığını belirterek tazminat isteminde bulunmuştur. Mahkemece, belgelenen tedavi harcamaları hüküm altına alınmış, diğer istemleri reddedilmiştir. Oysa belgelenemeyen tedavi giderlerinin belirlenebilmesi için bu konuda uzman doktor bilirkişiden rapor alınabileceği gibi hakim Borçlar Yasası’nın 42. Maddesi (TBK 50. maddesi) gereğince kendisi de bu tür mutad giderleri takdir edebilir. Bu ilke ve yasal olanaklar göz ardı edilerek karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Belgelenemeyen tedavi giderlerine de hükmedilebileceği hususu Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 01.02.2001 tarihli, 2001/9793 E.-2001/692 K. sayılı kararında, “Davacının istek kalemleri arasında tedavi giderleri de bulunmaktadır. Mahkemece sadece belgeye bağlanmış olan tedavi giderleri için hesaplama yapılıp hüküm altına alınmış, diğer bölümü reddedilmiştir. Ne var ki, somut olaydaki özellik itibariyle tüm tedavi giderlerinin belgelenmesi olanaksızdır. Bu gibi durumlarda yaralanmanın derecesi, iyileşme süresi ve bu yaralanma için gereken tedavinin ne miktar bir giderle yapılabileceği konularında bu işten anlayan uzman bir bilirkişiden düşünce alınmalı, bu karşın zarar belirlenemiyorsa BK 42. Maddesi uyarınca hakim, tüm olguları gözeterek bu kalem istek için adalete uygun bir miktarda tazminata hükmetmelidir. Bu yön gözetilmeden sadece belgeye dayalı tedavi giderine hükmedilmesi bozma nedenidir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Tüm bu açıklamalar ve yargı kararları incelendiğinde, trafik kazası sonucu meydana gelen yaralanmalara ilişkin tedavi giderleri için herhangi bir belge sunulmasa bile mahkemece olayların gidişine, yaşam deneyimlerine, yaralanma sonucu hangi organın zarar gördüğüne, tedavinin şekline ve süresine göre, uzman bilirkişi görevlendirilerek tedavi giderleri hesaplatılacak ve buna göre hüküm verilecektir. Borçlar Kanununun 42/2 ve 50/2 maddeleri uyarınca, davacı bu hususta yeterli kanıt sunamasa bile hakim, zararı ve zararın kapsamını araştırmalı ve tedavi giderlerine ilişkin talepleri hüküm altına almalıdır.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

TRAFİK KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN YARALANMALARA İLİŞKİN TEDAVİ GİDERLERİ NASIL İSPATLANMALIDIR?
TRAFİK KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN YARALANMALARA İLİŞKİN TEDAVİ GİDERLERİ NASIL İSPATLANMALIDIR?
Hemen Arayın