DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA HAK KAZANAN EŞ, EVLENMESİ DURUMUNDA BU HAKKINI KAYBEDER Mİ?

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA HAK KAZANAN EŞ,
EVLENMESİ DURUMUNDA BU HAKKINI KAYBEDER Mİ?

Borçlar Kanunu 49. Madde’de belirtildiği üzere “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”

diyerek başkasına hukuka aykırı olarak zarar veren kişinin bu zararları karşılaması gerektiğini vurgulamıştır. Yine devamında BK 53. Maddede ölüm halinde karşılanması gereken zararları şı şekilde sıralamıştır:

“- Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

  1. Cenaze giderleri.
  2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
  3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.”

Bu bağlamda baktığımızda kişi öldüğünde desteğinden yoksun kalacak kişiler en başta varsa başta kişinin eşi ve  çocukları olacaktır.

Peki destekten yoksun kalan eşin evlenmesi halinde bu destekten yoksu kaldığı hala var sayılacak mıdır?

Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir. Yasa metninden de anlaşılacağı gibi destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların, desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir. Destekten yoksun kalma tazminatının mahiyeti ve amacı, ölenin eylemli yardımını alanların, desteğin ölümünden sonra da bu yardımdan mahrum kalmaması olduğuna göre; destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilebilmesi için, her şeyden önce, destek alma hakkı olan kişinin destek alma ihtiyacının devam etmesi gerekir.

Bu itibarla; ölenden eş sıfatıyla destek alan kişinin yeniden evlenmesi halinde, evlenen eşin, desteğinden yararlandığı kişinin yardımından yoksun kaldığından bahsedilemeyeceği ve desteği olan (eski)eşinden dolayı destek tazminatına hak kazanamayacağı açıktır. Bu durum;

YARGITAY 17. HD., E. 2021/87 K. 2021/3332 SAYILI KARARINDA DA

“Somut olaya bakıldığında; davacı eşin dava devam ederken (19.09.2018 tarihinde) yeniden evlenmiş olduğu, mahkemenin hükme esas aldığı hesap raporunda ise, davacı …’in muhtemel bakiye ömür süresinin tamamı için tazminat hesabı yapıldığı anlaşılmaktadır.Oysa, destekten yoksun kalma tazminatının yukarıda ifade edilen amaç ve kapsamı karşısında; somut gerçeğin bulunduğu

durumda varsayımlara dayalı hesaplama yapılamayacağı; destek alacaklısı olan davacının ancak eşinin ölüm tarihi ile kendisinin yeniden evlendiği tarih aralığı için tazminata hak kazanabileceği gözetilip hesaplama yapılmalıdır.

Buna göre mahkemece davacı … için, davaya konu kaza tarihi ile davacının yeniden evlendiği tarih arasındaki süre için tazminatın hesaplanması hususlarında, daha önce rapor düzenleyen bilirkişiden (hükme esas alınan rapordaki veriler kullanılarak) ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir ek rapor alınıp, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.” şeklinde açıklanmıştır.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA HAK KAZANAN EŞ, EVLENMESİ DURUMUNDA BU HAKKINI KAYBEDER Mİ?
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA HAK KAZANAN EŞ, EVLENMESİ DURUMUNDA BU HAKKINI KAYBEDER Mİ?
Hemen Arayın